تماس با ما

اطلاعات تماس
ریاست
 • سطح 3 - اتاق 301
 • تماس : (083) - 34276346-
 • داخلی 2222
 • admin@irhk.ir
مدیریت
 • سطح 3 - اتاق 301
 • تماس : (083) - 4276346 - داخلی 2770
 • manager@irhk.ir
درمانگاه
 • سطح 3 - اتاق
 • تماس : (083) 34276346 - داخلی 2664
 • darmangah@irhk.ir
معاونت آموزشی
 • سطح 3 - اتاق
 • تماس : (083) 34283391 - داخلی 2246
 • amuzeshi@irhk.ir
معاونت درمان
 • سطح 3 - اتاق
 • تماس : (083) 38350034 -
 • داخلی 2740
 • darman@irhk.ir
معاونت پژوهشی
 • سطح 3 - اتاق
 • تماس : (083) 34276299 - داخلی 2118
 • research@irhk.ir
دفتر پرستاری
 • سطح 3 - اتاق
 • تماس : (083) 34282669 - داخلی 2018
 • nurse@irhk.ir
All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه