واحد آموزش

واحد آموزش ضمن خدمت امام رضا (ع) استان کرمانشاه
.

معرفی واحد آموزش ضمن خدمت

 

نقشه و موقعیت قرارگیری:

این واحد در ورودی بخش اداری سطح سه، مجاور دفتر پرستاری و دفتر امور فرهنگی قرار دارد.

 مقررات داخلی :

1. حضور به موقع پرسنل

2. رعایت یونیفرم مطابق آیین نامه ابلاغی

3. نصب کارت شناسایی عکس دار

4. شرکت در جلسات ماهیانه درون بخشی

5. آگاهی و عمل به خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم  مرکز 

6. حضور مسئول آموزش ضمن خدمت به عنوان سوپروایزر آموزشی در بخشهای بالینی

7. حضور سوپروایزر آموزشی اختصاصی جهت آموزش در بخش­های ویژه

8.حضور کارشناسان آموزش ضمن خدمت در زیر مجموعه این واحد با شرح وظایف معلوم شامل:

-         واحد آموزش به بیمار

-         واحد آموزش زایمان فیزیولوژیک

-         واحد آموزش شیردهی

-         واحد آموزش همگانی

-         واحد آموزش دیالیز صفاقی

واحد آموزش به بیمار در سطح سه قرار داد که اهم فعالیت های آن شامل:

- ارائه خدمات آموزشی به مددجویان و همراهان (از طریق ارائه پمفلت آموزشی ، و آموزش چهره به چهره )

ادامه متن

All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه